Picture

معمای ریاضی: در مسیر اعداد (شماره 2)

جدولی از اعداد داریم. می خواهیم مسیر هایی از آن را بیابیم که از خانه شروع تا پایان، بیشترین و کمترین مجموع را شامل شود.

 • 3
 • 2.93
 • 27
 • 3299
 • ۲۳ اردیبهشت ۹۵
Picture

معمای ریاضی: در مسیر اعداد (شماره 1)

جدولی از اعداد داریم. می خواهیم مسیر هایی از آن را بیابیم که از خانه شروع تا پایان، معادل عدد 10 باشد.

 • 1
 • 2.75
 • 20
 • 3879
 • ۲۰ اردیبهشت ۹۵
Picture

سؤال ریاضی: افزایش در مکعب عدد

عددی داریم و به آن، تنها یک واحد اضافه می کنیم. اما در مکعب این عدد، شاهد افزایش قابل ملاحظه ای هستیم...

 • 3
 • 4.14
 • 7
 • 2150
 • ۱۸ اردیبهشت ۹۵
Picture

معمای ریاضی: مجموع ارقام متمایز

عددی داریم که نُه برابر آن، فقط از رقم 1 تشکیل شده است.

 • 7
 • 2.74
 • 31
 • 4266
 • ۱۶ اردیبهشت ۹۵
Picture

سؤال ریاضی: اکسترمم و نقطه بحرانی

یک تابعی داریم که می خواهیم وضعیت اکسترمم و نقطه بحرانی را در مورد آن بررسی نماییم.

 • 3
 • 4.67
 • 3
 • 1585
 • ۱۵ اردیبهشت ۹۵
Picture

سؤال ریاضی: نمودار مشتق

نمودار یک تابع را داریم. می خواهیم نمودار مشتق تابع را از بین گزینه های موجود بیابیم.

 • 2
 • 5
 • 2
 • 2158
 • ۶ اردیبهشت ۹۵
Picture

سؤال ریاضی: گوی های شماره گذاری شده

٣٠ گوی یکسان داریم که روی هر یک، عددی بین ١ تا ٣٠ بر روی آن نوشته و آنها را درون کیسه ای قرار داده ایم.

 • 3
 • 2.67
 • 6
 • 2622
 • ۵ اردیبهشت ۹۵
Picture

سؤال ریاضی: دو خط متنافر و نقطه مفروض

دو خط متنافر و یک نقطه مفروض داریم. می خواهیم از این نقطه خطی بگذرانیم که بر هر دو خط ما، عمود باشد.

 • 4
 • 3.32
 • 82
 • 2882
 • ۳ اردیبهشت ۹۵
Picture

معمای ریاضی: کارخانه اتومبیل سازی

دو کارخانه اتومبیل سازی داریم که قدرت تولید آنها را با هم مقایسه می کنیم.

 • 9
 • 3.79
 • 43
 • 8122
 • ۶ اسفند ۹۴
Picture

معمای المپیادی: کاغذ تا شده

کاغذ مستطیل شکلی را چندین بار تا کرده ایم. در هر مرحله تا بر روی خطی موازی دو ضلع و در وسط آن ها زده شده است

 • 13
 • 3.35
 • 108
 • 5743
 • ۲۲ بهمن ۹۴