Picture

معمای ریاضی: مجموع سه زاویه

مربعی را به 9 قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. سه زاویه را مشخص می کنیم و می خواهیم مجموع آنها را بیابیم.

 • 19
 • 3.58
 • 66
 • 5639
 • ۱۲ تیر ۹۶
Picture

معمای المپیادی: جدول های متمایز

یک جدول ۳×۳ داریم. در هر حرکت می‌توانیم جای دو سطر یا جای دو ستون از این جدول را با هم عوض کنیم.

 • 2
 • 3.55
 • 29
 • 4826
 • ۳۱ خرداد ۹۶
Picture

معمای المپیادی: دوستی پسرها و پدرها!

در یک دبیرستان تعدادی دانش آموز با هم دوست هستند، پدرهای آنها نیز با یکدیگر دوست هستند...

 • 7
 • 3.16
 • 62
 • 5241
 • ۳۱ اردیبهشت ۹۶
Picture

معمای ریاضی: مساحت قسمت رنگی را بیابید.

یک مربع داریم که درون آن دو عدد ربع دایره رسم شده است. می خواهیم مساحت قسمت مشترک را پیدا کنیم.

 • 20
 • 3.06
 • 210
 • 12969
 • ۱۷ اردیبهشت ۹۶
Picture

معمای ریاضی: برقراری تساوی!

دو معادله داریم، یک طرف تساوی در معادله دوم مجهول است...

 • 17
 • 3.6
 • 50
 • 6388
 • ۹ اردیبهشت ۹۶
Picture

معمای المپیادی: بازی با سنگ‌ریزه‌ها

تعدادی سنگ‌ریزه روی میز است و یک بازی دو نفره در جریان است...

 • 2
 • 4.06
 • 17
 • 3701
 • ۷ اردیبهشت ۹۶
Picture

سوال ریاضی: منفی به توان منفی!

عبارت منفی یک به توان منفی یک چه عددی خواهد بود؟

 • 23
 • 2.51
 • 138
 • 8750
 • ۲۶ فروردین ۹۶
Picture

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار

دو عدد تواندار داریم که با هم برابرند. می خواهیم مقادیر مجهول x و y را در توان آنها بیابیم.

 • 9
 • 3.19
 • 81
 • 6578
 • ۱۷ اسفند ۹۵
Picture

سؤال ریاضی: پرتاب چند باره یک تاس

یک تاس را چندین بار پرتاب می کنیم تا دست کم از یک عدد سه بار ظاهر شود.

 • 4
 • 2.9
 • 84
 • 4501
 • ۵ اسفند ۹۵
Picture

معمای المپیادی: عدد بزرگتر را بیابید.

تعدادی عدد توانی داریم و می خواهیم بزرگترین آنها را بیابیم

 • 28
 • 3.22
 • 106
 • 8654
 • ۲۸ بهمن ۹۵