Picture

معمای المپیادی: جدول های متمایز

یک جدول ۳×۳ داریم. در هر حرکت می‌توانیم جای دو سطر یا جای دو ستون از این جدول را با هم عوض کنیم.

 • 2
 • 3.55
 • 29
 • 3565
 • ۳۱ خرداد ۹۶
Picture

معمای المپیادی: دوستی پسرها و پدرها!

در یک دبیرستان تعدادی دانش آموز با هم دوست هستند، پدرهای آنها نیز با یکدیگر دوست هستند...

 • 7
 • 3.07
 • 59
 • 4063
 • ۳۱ اردیبهشت ۹۶
Picture

معمای ریاضی: مساحت قسمت رنگی را بیابید.

یک مربع داریم که درون آن دو عدد ربع دایره رسم شده است. می خواهیم مساحت قسمت مشترک را پیدا کنیم.

 • 19
 • 3.03
 • 206
 • 10554
 • ۱۷ اردیبهشت ۹۶
Picture

معمای ریاضی: برقراری تساوی!

دو معادله داریم، یک طرف تساوی در معادله دوم مجهول است...

 • 16
 • 3.67
 • 45
 • 4720
 • ۹ اردیبهشت ۹۶
Picture

معمای المپیادی: بازی با سنگ‌ریزه‌ها

تعدادی سنگ‌ریزه روی میز است و یک بازی دو نفره در جریان است...

 • 2
 • 4
 • 16
 • 2761
 • ۷ اردیبهشت ۹۶
Picture

سوال ریاضی: منفی به توان منفی!

عبارت منفی یک به توان منفی یک چه عددی خواهد بود؟

 • 19
 • 2.5
 • 115
 • 6320
 • ۲۶ فروردین ۹۶
Picture

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار

دو عدد تواندار داریم که با هم برابرند. می خواهیم مقادیر مجهول x و y را در توان آنها بیابیم.

 • 8
 • 3.19
 • 81
 • 4866
 • ۱۷ اسفند ۹۵
Picture

سؤال ریاضی: پرتاب چند باره یک تاس

یک تاس را چندین بار پرتاب می کنیم تا دست کم از یک عدد سه بار ظاهر شود.

 • 4
 • 2.89
 • 79
 • 3331
 • ۵ اسفند ۹۵
Picture

معمای المپیادی: عدد بزرگتر را بیابید.

تعدادی عدد توانی داریم و می خواهیم بزرگترین آنها را بیابیم

 • 28
 • 3.22
 • 106
 • 7260
 • ۲۸ بهمن ۹۵
Picture

معمای المپیادی: عدد انتخاب نشده!

دو دوست از بین تعدادی عدد، هر کدام چهار عدد متمایز را انتخاب می کنند.

 • 1
 • 2.85
 • 82
 • 2871
 • ۲۲ بهمن ۹۵