Picture

معمای ریاضی: مساحت قسمت رنگی را بیابید.

یک مربع داریم که درون آن دو عدد ربع دایره رسم شده است. می خواهیم مساحت قسمت مشترک را پیدا کنیم.

 • 18
 • 2.99
 • 189
 • 8743
 • ۱۷ اردیبهشت ۹۶
Picture

معمای ریاضی: برقراری تساوی!

دو معادله داریم، یک طرف تساوی در معادله دوم مجهول است...

 • 15
 • 3.57
 • 42
 • 4009
 • ۹ اردیبهشت ۹۶
Picture

معمای المپیادی: بازی با سنگ‌ریزه‌ها

تعدادی سنگ‌ریزه روی میز است و یک بازی دو نفره در جریان است...

 • 2
 • 3.93
 • 15
 • 2401
 • ۷ اردیبهشت ۹۶
Picture

سوال ریاضی: منفی به توان منفی!

عبارت منفی یک به توان منفی یک چه عددی خواهد بود؟

 • 15
 • 2.57
 • 102
 • 5079
 • ۲۶ فروردین ۹۶
Picture

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار

دو عدد تواندار داریم که با هم برابرند. می خواهیم مقادیر مجهول x و y را در توان آنها بیابیم.

 • 8
 • 3.19
 • 64
 • 4174
 • ۱۷ اسفند ۹۵
Picture

سؤال ریاضی: پرتاب چند باره یک تاس

یک تاس را چندین بار پرتاب می کنیم تا دست کم از یک عدد سه بار ظاهر شود.

 • 4
 • 2.89
 • 79
 • 2907
 • ۵ اسفند ۹۵
Picture

معمای المپیادی: عدد بزرگتر را بیابید.

تعدادی عدد توانی داریم و می خواهیم بزرگترین آنها را بیابیم

 • 27
 • 3.22
 • 106
 • 6780
 • ۲۸ بهمن ۹۵
Picture

معمای المپیادی: عدد انتخاب نشده!

دو دوست از بین تعدادی عدد، هر کدام چهار عدد متمایز را انتخاب می کنند.

 • 1
 • 2.86
 • 78
 • 2509
 • ۲۲ بهمن ۹۵
Picture

معمای المپیادی: گزاره های درست

تعدادی گزاره داریم و می خواهیم ببینیم حداکثر چند مورد از آنها می تواند درست باشد.

 • 5
 • 3.05
 • 41
 • 2740
 • ۱۲ بهمن ۹۵
Picture

معمای المپیادی: گروه بندی دانش آموزان

می خواهیم ‎۶‎ دانش‌آموز را طوری گروه‌بندی کنیم به طوری که هر گروه یا تک نفره باشد یا شامل ‎۲‎ دانش‌آموز.

 • 21
 • 3.14
 • 87
 • 3976
 • ۷ بهمن ۹۵