Picture

معمای ریاضی: معمای 8 و هزار!

هشت عدد هشت و عدد 1000!

 • 8
 • 3.13
 • 190
 • 19148
 • ۱۹ مرداد ۹۲
Picture

معما: دزد را پیدا کن!

چند نفر به دزدی متهم هستند. با توجه به گفته هایشان، دزد کدام است؟

 • 19
 • 3.17
 • 301
 • 19314
 • ۱۶ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: دانش آموزان و امتحان

احمد در چه درسی امتحان دارد و در چه مدرسه ای درس می خواند؟

 • 3
 • 4
 • 38
 • 3930
 • ۱۶ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: مسئله وزن بسته ها

مسئله وزن بسته ها  و قرار دادن آنها در جعبه ها

 • 2
 • 3.39
 • 18
 • 3184
 • ۱۵ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: معمای عدد 5 رقمی!

معمای عدد 5 رقمی تغییر یافته!

 • 2
 • 3.41
 • 49
 • 6059
 • ۱۳ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: ساخت عدد 24

چگونه از دو عدد 8 و دو عدد 3 به عدد 24 برسیم!

 • 16
 • 3.4
 • 100
 • 17789
 • ۱۲ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: معمایی درباره زمان

معمایی درباره زمان: معمایی از سام لوید

 • 4
 • 3.91
 • 22
 • 5362
 • ۱۲ مرداد ۹۲
Picture

کشف کنید

آیا همیشه همان عددی که در ابتدا فکر کرده ایم، به دست می آید؟

 • 1
 • 2.8
 • 56
 • 3207
 • ۱۰ مرداد ۹۲
Picture

اعداد جادویی

بازی با اعداد

 • 0
 • 2.86
 • 57
 • 7146
 • ۱۰ مرداد ۹۲
Picture

معما: استادان دانشگاه و زبانهای خارجی

تسلط استادان دانشگاه به زبانهای خارجی

 • 7
 • 4.32
 • 44
 • 6190
 • ۸ مرداد ۹۲