Picture

معمای ریاضی: خرگوش ها و مرغ ها!

تعدادی مرغ داریم و تعدادی هم خرگوش!

 • 4
 • 3.45
 • 150
 • 14568
 • ۱۰ آذر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: تاریخ ارقام یکسان

معمایی در پیشامدهای عددی تاریخ!

 • 1
 • 4.81
 • 26
 • 3693
 • ۵ آذر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: رقم های رو به رشد!

گزاره درست کدام است...

 • 0
 • 4.43
 • 7
 • 3039
 • ۳ آذر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: کیسه تیله ها!

به یاد روزهایی که تیله بازی می کردیم!

 • 3
 • 4.69
 • 13
 • 5833
 • ۱ آذر ۹۲
Picture

مسئله ریاضی: افزایش مساحت دایره

با افزایش شعاع، چند درصد مساحت افزایش می بابد؟

 • 1
 • 4.12
 • 58
 • 4554
 • ۲۴ آبان ۹۲
Picture

معمای ریاضی: تساوی ها را برقرار سازید!

با جایگذاری 4 عمل اصلی، تساوی ها را برقرار سازید.

 • 0
 • 4.71
 • 7
 • 5275
 • ۲۰ آبان ۹۲
Picture

معمای ریاضی: تساوی صحیح است یا غلط؟

تعیین صحت حاصل جمع توان های دو  عدد

 • 0
 • 4.2
 • 50
 • 4547
 • ۱۵ آبان ۹۲
Picture

مسئله ریاضی: !600

از سری مسائل بخش پذیری اعداد 

 • 1
 • 4.61
 • 41
 • 2172
 • ۷ آبان ۹۲
Picture

معمای ریاضی: جوراب های یکسان!

معمای شبی که عازم سفر بودید....

 • 4
 • 3.25
 • 76
 • 6093
 • ۴ آبان ۹۲
Picture

مسئله ریاضی: اعداد فرد متوالی و عدد 343

رشته ای از عددهای فرد متوالی، داریم....

 • 0
 • 4.26
 • 19
 • 1979
 • ۱ آبان ۹۲