Picture

مسئله ریاضی: جبران افت قیمت

از سری مسائل مسابقات ریاضی دبیرستانی آمریکا

 • 4
 • 3.49
 • 69
 • 5118
 • ۱۳ آذر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: خرگوش ها و مرغ ها!

تعدادی مرغ داریم و تعدادی هم خرگوش!

 • 4
 • 3.39
 • 164
 • 15475
 • ۱۰ آذر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: تاریخ ارقام یکسان

معمایی در پیشامدهای عددی تاریخ!

 • 1
 • 4.81
 • 26
 • 3831
 • ۵ آذر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: رقم های رو به رشد!

گزاره درست کدام است...

 • 0
 • 4.43
 • 7
 • 3141
 • ۳ آذر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: کیسه تیله ها!

به یاد روزهایی که تیله بازی می کردیم!

 • 3
 • 4.69
 • 13
 • 6002
 • ۱ آذر ۹۲
Picture

مسئله ریاضی: افزایش مساحت دایره

با افزایش شعاع، چند درصد مساحت افزایش می بابد؟

 • 1
 • 4.1
 • 59
 • 5143
 • ۲۴ آبان ۹۲
Picture

معمای ریاضی: تساوی ها را برقرار سازید!

با جایگذاری 4 عمل اصلی، تساوی ها را برقرار سازید.

 • 0
 • 4.71
 • 7
 • 5427
 • ۲۰ آبان ۹۲
Picture

معمای ریاضی: تساوی صحیح است یا غلط؟

تعیین صحت حاصل جمع توان های دو  عدد

 • 0
 • 4.2
 • 50
 • 4665
 • ۱۵ آبان ۹۲
Picture

مسئله ریاضی: !600

از سری مسائل بخش پذیری اعداد 

 • 1
 • 4.61
 • 41
 • 2256
 • ۷ آبان ۹۲
Picture

معمای ریاضی: جوراب های یکسان!

معمای شبی که عازم سفر بودید....

 • 4
 • 3.32
 • 79
 • 6290
 • ۴ آبان ۹۲